Huy Hiệu Các TrạiHoi Nghi Truong
Jul 1983
Thang Tien I
1985
Thang Tien II
1988
Thang Tien III
Jul 1990
Thang Tien IV
Aug 1993

Thẳng Tiến V
1996
Thẳng Tiến VI
Jul 1998
70 Year HÐVN
Jul 2000
Thẳng Tiến VII
Jul 2002
Thẳng Tiến VIII
Jul 2006

Tùng Nguyên I
Sept 1994
Tùng Nguyên III
1996
Tùng Nguyên IV
Jun 2001
Hội Nghị Trưởng 2004 Tùng Nguyên V

       
Khoá
Truyền Thống
Văn Hóa
Trại Giữ Vửng 10 Trại Lìên Kết VIII Trai kỷ niệm 20 năm,
LĐ Ra Khơi

Ngày Hướng Đạo Việt Nam -San Jose, CA
2004
2005
2006